دانلود آهنگ جدید فتاوای آیت الله العظمی اراکی (قدس سره) در مورد بیمه

rahil آهنگ

فتاوای آیت الله العظمی اراکی (قدس سره)سؤال: در قرارداد بیمه چنین آمده است که شخص بیمه شده در زمان حیات خود می تواند افرادی را یا موسسه ای را به عنوان استفاده از سرمایه بیمه عمر خود معرفی نماید و ورقه خاصی را امضا می کند و پس از فوت او مبلغ دویست هزار تومان را به فرد یا موسسه مورد علاقه بیمه شونده می پردازد و در صورتی که کسی را معین نکرده باشد مبلغ مزبور که سرمایه بیمه نامیده می شود بطور مساوی بین وارث قانونی تقسیم خواهد شد حال سوال این است که با توجه به قرارداد مزبور در این قرارداد وصیت محسوب می شود یا خیر و آیا تابع مقررات وصیت است یا خیر؟
جواب: بیمع عقد مستقلی است تابع شرایطی که در قرار طرفین توافق نموده اند و در بیمه عمر سرمایه بیمه به ملک بیمه شده در نمی آید تا طبق قوانین ارث به ورثه برسد کما فرض الله. و همچنین وصیت در ثلث نافذ باشد بلکه بیمه شده می تواند در زمان حیاتش سرمایه بیمه را پس از فوت تماما به غیر وارث بدهد یا بین وارث علی السویه تقسیم کند و با این دو که در قرارداد بیمه آمده معلوم می شود که به ملک بیمه شونده در نمی آید پس وصیت نیست وارث هم نیست بلکه تابع قرارداد طرفین است.

شاید دوست داشته باشید: